Garasjelaget

Vedlikeholdsplan 2015

lagt inn 4. des. 2014, 00:35 av Abellund borettslag   [ oppdatert 4. des. 2014, 00:37 ]

Planen er utarbeidet 25.11.2014 og innholder diverse oppgaver som skal utføres i tiden framover.

Denne filen inneholder også svarslipp i forbindelse med bestilling av garasjeport.

Oversikt

lagt inn 26. aug. 2013, 14:05 av Abellund borettslag   [ oppdatert 29. aug. 2013, 13:15 ]

Her er en oversikt over biloppstillingsplasser med eller uten garasje. Abellund borettslag har satt av 285 oppstillingsplasser til sine 254 leiligheter for biler (ingen plasser betaler leie til borettslaget).

Disse er fordelt slik:

 • 13 arealer med 4 parkeringsplasser i fm 4 mannsboligene i Skigardveien -52 stk
 • 2 arealer med 4 parkeringsplasser i fm 4 mannsboligene i Treskeveien -8 stk
 • Garasjer i Skuronnveien nord -34 stk Garasjer i Skuronnveien syd -20 stk
 • Garasjer i Skolebakken Treskeveien 2 -27 stk Garasjer i Grasveien –24 stk
 • Garasjer tilknyttet lettbetonghusene -90 stk Garasjer i Skigardveien -14 stk
 • Garasjer i Skigardveien 3 -16 stk Garasjer totalt - 225 stk
Totalt antall oppstillingsplasser med/uten garasjer 285 stk
Hvordan oppstillingsplassene er fordelt pr andelseiere (per januar 2009): 

 • 1 oppstillingsplass i Skigardveien/ Treskeveien - 42 stk andelseiere
 • 1 garasje - 157 stk andelseiere
 • 2 garasjer - 20 stk andelseiere
 • 1 garasje + oppstillingsplass Treske-/Skigardveien 18 stk andelseier
 • 4 garasjer 1 stk andelseier (Abellund borettslag) 
Totalt antall leiligheteter med oppstillingsplass 240 stk andelseiere
Dette vil si at det er 16 som ikke har oppstilllgsplass med eller uten garasje i Abellund borettslag

Vedtekter garasjelaget

lagt inn 26. aug. 2013, 13:59 av Abellund borettslag   [ oppdatert 29. aug. 2013, 05:39 ]

Paragraf 1

Abellund garasjelag er opprettet etter vedtak på generalforsamling i Abellund Borettslag i 1966. Garasjelaget har til oppgave å ta seg av driften av de garasjer som er bygget på borettslagets område. Garasjelagets styre har rett til å foreta driftsmessige disposisjoner i fellesskapets interesse, som en naturlig følge av Garasjelagets arbeidsoppgaver. Eventuelle planer om endring av garasjenes status (ombygging, riving, oppsettelse av nye o. l) skal alltid forelegges borettslagets styre for godkjenning.


Paragraf 2

Bare andelseiere i Abellund Borettslag kan være medlemmer av Garasjelaget. Alle andelseiere som har inngått kontrakt med Abellund Garasjelag er automatisk medlem av Garasjelaget. Som bevis på medlemmets disposisjonsrett over garasjen, utsteder Garasjelaget en kontrakt som inneholder noen av garasjeeierens plikter og rettigheter. Kontrakten er uoppsigelig såfremt den ikke misligholdes eller vedtektene blir brutt. Tvistemål mellom garasjeeier og Garasjelaget kan bringes inn for borettslagets styre når begge parter godkjenner det.


Paragraf 3

Andelseiere som ønsker å kjøpe/selge garasje ved senere utbygging / ledigstillelse, kan meddele dette til Garasjelagets styre som besørger overdragelse eventuelt setter vedkommende på venteliste. Overdragelsesprisen bestemmes av markedsprisen (d.v.s. den pris en andelseier til enhver tid villig til å betale). Ingen andelseier kan eie mer enn 2 - to - garasjer. Eventuell 3. garasje eller flere må leies (har ikke tilbakevirkende kraft).


Paragraf 4

Ved andelseiers fraflytting fra borettslaget skal i utgangspunket garasje nr. 1 følge leiligheten. Garasje nr. 2 skal tilbakeføres Garasjelaget og frembys borettslagets andelseiere for salg. All overføring belastes med et gebyr som fastsettes av årsmøtet. Unntatt fra dette er kun overføring mellom ektefeller ved booppgjør eller dødsfall. Fremleie av garasje kan kun skje til borettslagets beboere og skal godkjennes av Garasjelagets styre


Paragraf 5

Det er Ikke tillatt å drive ervervsmessig virksomhet fra garasjen. Med dette forstås lagring av varer, utstyr og lignende for salg. Det er heller ikke tillatt å oppbevare gjenstander, vesker og lignende i garasjen utover de mengder som er godkjent i forskrifter av Oslo Brannvesen. Styret skal til enhver tid ha adgang til garasjene og kunne foreta de nødvendige kontroller.


Paragraf 6

De garasjer (84) som er oppført i tilknyting til ”lettbetonghusene” skal eies av disse husenes borettshavere. Eventuell tidligere fremleie av garasje, opphører automatisk ved salg av Ieiligheten i disse hus. Det samme gjelder garasjer oppført til rekkehus i Grasvn. 2-48.


Paragraf 7

Årsavgiften for garasjen fastsettes av årsmøtet I Garasjelaget for 1 -ett - år av gangen. Det forutsettes at driften av garasjene ikke påfører Abellund Borettslag utgifter eller inntekter. Årsavgiften beregnes på grunnlag av kommende års forventede utgifter og skal i henhold til kontrakten betales innen forfall. Ved for sen betaling gjelder bestemmelser angitt i kontrakten. Garasjer med felles strøm betaler etter avlesing av måler.


Paragraf 8

Årsmøte i Garasjelaget holdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal. Kunngjøring med saksliste, årsmelding og regnskap sendes ut med minst 14 dager før møte skal holdes. Styrets leder skal være møteleder såfremt årsmøtet ikke bestemmer noe annet. Årsmøtet velger sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.


Paragraf 9

Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets leder velges for 1 – ett- år. Styremedlemmene velges for 2 -to-år, dog således at bare 2 er på valg for hvert år. Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. Videre velges revisor og 2 varamedlemmer til styret samt et valgstyre bestående av 3 medlemmer for 1 – ett- år. Valgstyret velger selv sin leder. Ved stemmelikhet i Garasjelagets styre har Iederen dobbeltstemme.


Paragraf 10

Ekstraordinært møte kan innkalles etter vedtak i styret eller når 10 % av medlemmene krever det. Kunngjøring om ekstraordinært årsmøte med saksliste skal sendes ut med minst 8- åtte - dagers varsel.


Paragraf 11

Styret legger frem årsmelding, revidert regnskap og budsjett på årsmøtet. Årsmøtet fastsetter godtgjørelse til styret, materialforvalter og revisor. Saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 15. desember.


Paragraf 12

Disse vedtekter kan bare endres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.


Årsmøte 1995

14.03.95.

Om Garasjelaget

lagt inn 26. aug. 2013, 13:57 av Abellund borettslag   [ oppdatert 25. okt. 2017, 06:10 ]

Samtidig med byggingen av borettslagets boliger tidlig på sekstitallet, ble det også bygget noen garasjer. Det er senere bygget flere garasjer, men det har aldri blitt like mange garasjer som andelsenheter i borettslaget. Borettslaget har 254 andelsenheter / andelseiere.

På generalforsamlingen i borettslaget den 27.1. 1966 var en av sakene: Forslag til driftsform av borettslagets garasjer. Det var 2 forslag som ble vurdert. Et hvor det i praksis ville bli en komité i borettslaget som skulle drifte garasjene og et hvor det skulle etableres et eget organ som skulle drifte garasjene. Det siste forslaget ble vedtatt med 60 % av stemmene, og organet fikk navnet: Garasjelaget for Abellund Borettslag.

Garasjelaget for Abellund borettslag overtok driften av garasjene fra 1.1. 1966. Tiden før dette ble ansett å være en anleggsperiode. En del av forutsetningene i driftingen av garasjene, var at det skulle med jevne mellomrom sendes redegjørelser til borettslagets styre om drift og økonomi. Tvistespørsmål skulle avgjøres i borettslagets generalforsamling. Garasjene er bygget på eiendommen til borettslaget, som eies i fellesskap av alle 254 andelseiere. Garasjelagets andelseiere eller organ betaler ingen leie til borettslaget for den del av eiendommen som garasjene benytter.

Borettslagets generalforsamling er garasjelagets høyeste organ.

Leder:
Kjell-Arne Ingebrigtsen

Kasserer:
Atle Strøm
91139525 / atle.strom(a)vegvesen.no

Sekretær:
Tom Ugstad
98200546 / ugsta(a)online.no

Styremedlem:
Gianni Feraco
97057774 / gianni.feraco(a)gmail.com

Varamedlem:
Ann-Charlotte Guhnfeldt
99250830 / ann.charlotte.guhnfeldt(a)runbox.no

Valgkomite:
Egil Gundersen
90866779 / eggunder(a)online.no

1-4 of 4