Garasjelaget

Vedlikeholdsplan 2015

lagt inn 4. des. 2014, 00:35 av Abellund borettslag   [ oppdatert 4. des. 2014, 00:37 ]

Planen er utarbeidet 25.11.2014 og innholder diverse oppgaver som skal utføres i tiden framover.

Denne filen inneholder også svarslipp i forbindelse med bestilling av garasjeport.

Oversikt

lagt inn 26. aug. 2013, 14:05 av Abellund borettslag   [ oppdatert 29. aug. 2013, 13:15 ]

Her er en oversikt over biloppstillingsplasser med eller uten garasje. Abellund borettslag har satt av 285 oppstillingsplasser til sine 254 leiligheter for biler (ingen plasser betaler leie til borettslaget).

Disse er fordelt slik:

 • 13 arealer med 4 parkeringsplasser i fm 4 mannsboligene i Skigardveien -52 stk
 • 2 arealer med 4 parkeringsplasser i fm 4 mannsboligene i Treskeveien -8 stk
 • Garasjer i Skuronnveien nord -34 stk Garasjer i Skuronnveien syd -20 stk
 • Garasjer i Skolebakken Treskeveien 2 -27 stk Garasjer i Grasveien –24 stk
 • Garasjer tilknyttet lettbetonghusene -90 stk Garasjer i Skigardveien -14 stk
 • Garasjer i Skigardveien 3 -16 stk Garasjer totalt - 225 stk
Totalt antall oppstillingsplasser med/uten garasjer 285 stk
Hvordan oppstillingsplassene er fordelt pr andelseiere (per januar 2009): 

 • 1 oppstillingsplass i Skigardveien/ Treskeveien - 42 stk andelseiere
 • 1 garasje - 157 stk andelseiere
 • 2 garasjer - 20 stk andelseiere
 • 1 garasje + oppstillingsplass Treske-/Skigardveien 18 stk andelseier
 • 4 garasjer 1 stk andelseier (Abellund borettslag) 
Totalt antall leiligheteter med oppstillingsplass 240 stk andelseiere
Dette vil si at det er 16 som ikke har oppstilllgsplass med eller uten garasje i Abellund borettslag

Vedtekter for Abellund garasjelag SA

lagt inn 26. aug. 2013, 13:59 av Abellund borettslag   [ oppdatert 12. feb. 2018, 07:20 av Anders Relling ]

Vedtekter for Abellund garasjelag SA, vedtatt på årsmøte i Abellund garasjelag, 14. februar 2017.


Innholdsfortegnelse

§ 1. Navn

§ 2. Forretningssted

§ 3. Vilkår for medlemskap

§ 4. Formål

§ 5. Andelsinnskudd

§ 6. Kontingent / årsavgift

§ 7. Årsoverskudd

§ 8. Valgbarhet

§ 9. Styrets sammensetning

§ 10. Styrets oppgaver

§ 11. Habilitet

§ 12. Kjøp / salg / leie

§ 13. Garasjelagets ansvar og plikter

§ 14. Medlemmers plikter og rettigheter

§ 15. Årsmøtet

§ 16. Vedtektsendringer

§ 17. Oppløsning


§ 1. Navn

Abellund garasjelag SA, organisasjonsnr. 916 910 533, heretter kalt Garasjelaget, er et samvirkeforetak.


§ 2. Forretningssted

Garasjelaget har sitt forretningskontor i Oslo kommune.


§ 3. Vilkår for medlemskap

Bare andelseiere i Abellund borettslag kan bli og være medlemmer i Garasjelaget. Alle medlemmer som har inngått kontrakt med Garasjelaget er automatisk medlem. Medlemskapet opphører automatisk når medlemmet fraflytter Abellund borettslag og/eller ikke lenger eier garasje i Garasjelaget.


§ 4. Formål

Garasjelaget har som formål å ivareta medlemmenes interesser i forhold til drift og vedlikehold av deres garasjer. Garasjene er bygget på Abellund borettslags område.


§ 5. Andelsinnskudd

Det skal ikke betales andelsinnskudd.


§ 6. Kontingent / Årsavgift

Det betales ingen kontingent, men en årsavgift for garasjen som fastsettes av årsmøtet i Garasjelaget for 1 – ett – år av gangen. Det forutsettes at driften av garasjene ikke påfører Abellund borettslag utgifter eller inntekter. Årsavgiften beregnes på grunnlag av kommende års forventede utgifter og skal i.h.t. kontrakten betales innen forfall. Ved sen betaling gjelder bestemmelser angitt i kontrakten. Garasjer med felles strøm betaler etter avlesing av måler.


§ 7. Årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskudd treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskrivning av foretakets egenkapital

2. Etterbetaling (jf. samvirkelova § 27)


§ 8. Valgbarhet

Alle medlemmer i Garasjelaget kan velges til tillitsverv i Garasjelaget. Nærstående kan ikke samtidig sitte i Garasjelagets styre. Som nærstående menes ektefeller, samboere, slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, ektefelles eller samboers slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken eller barn av søsken.


§ 9. Styrets sammensetning

Styret består av 4 ordinære styremedlemmer og 1 varamedlem. Styrets leder velges for 1-ett- år.

Styrets øvrige medlemmer velges for 2-to- år, dog slik at styremedlem 1 og varamedlemmet velges det ene året, mens styremedlem 2 og 3 velges det andre året.

Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Styret fordeler arbeidsoppgavene internt.

Garasjelaget skal ikke ha daglig leder.


§ 10. Styrets oppgaver

Garasjelagets styre har rett til å foreta driftsmessige disposisjoner i fellesskapets interesse, som en naturlig følge av Garasjelagets arbeidsoppgaver. Eventuelle planer om endring av garasjenes status (ombygging, rivning, oppsettelse av ny o.l.) skal alltid forelegges Abellund borettslags styre for godkjenning.

Styret er ansvarlig for innkalling til årsmøtet. Til årsmøtet skal styret legge fram årsberetning, revidert regnskap og budsjett. Styret skal også legge fram forslag til honorarer for styret og revisor.

Honorarene fastsettes av årsmøtet.


§ 11. Habilitet

Styremedlemmer kan ikke delta i styrebehandling eller avgjørelser der vedkommende selv eller nærstående (se § 8) har en personlig eller økonomisk særinteresse.


§ 12. Kjøp / salg / leie

§ 12-1.

Medlemmer som ønsker å kjøpe/selge garasje ved senere utbygging/ledigstillelse, kan meddele dette til Garasjelagets styre, som besørger overdragelse eventuelt setter vedkommende på venteliste.

Overdragelsesprisen bestemmes av markedsprisen (dvs. den pris et medlem til enhver tid er villig til å betale). Ingen medlemmer kan eie mer enn 2 - to – garasjer. Eventuell 3. garasje eller flere må leies.

§12-2.

Ved medlemmers fraflytting fra borettslaget skal i utgangspunktet garasje nr. 1 følge med leiligheten. Garasje nr. 2 skal først frembys borettslagets medlemmer for salg i henhold til venteliste, men også her bestemmes overdragelsesprisen av markedsprisen (se § 12-1). Hvis garasjen ikke er solgt før fraflytting skal denne følge med leiligheten.

Fremleie av garasje kan kun skje til borettslagets beboere og skal godkjennes av Garasjelagets styre.

§12-3.

De garasjer (84) som er oppført i tilknytning til «lettbetonghusene» skal eies av disse husenes borettshavere. Eventuell tidligere fremleie av garasje, opphører automatisk ved salg av leiligheten i disse hus. Det samme gjelder garasjer oppført i tilknytning til rekkehus i Grasvn. 2 – 48.


§ 13. Garasjelagets ansvar og plikter

Som bevis på medlemmets disposisjonsrett skal Garasjelaget utstede en kontrakt som underskrives av styrets leder og medlemmet. Med kontrakten utleveres Garasjelagets vedtekter. Kontrakten er uoppsigelig såfremt den ikke misligholdes eller vedtektene blir brutt.

Garasjelaget har ansvar for alt vedlikehold og utbedring av utvendig kledning og tak. Garasjelaget bekoster også innkjøp av maling til garasjeporter i treverk.


§ 14. Medlemmers plikter og rettigheter

Medlemmer plikter å betale årsavgift fastsatt av årsmøtet og forholde seg til de til enhver tid gjeldende vedtekter.

Garasjeporter er medlemmets ansvar. Vedlikehold og utskifting av garasjeporter besørges og bekostes i sin helhet av medlemmet (maling til treporter bekostes av Garasjelaget). Ved utskifting av garasjeporter skal porten være tilnærmet lik de øvrige portene i rekken og skal godkjennes av styret i Garasjelaget.

Alle endringer, feil og mangler skal straks meldes til styret. Garasjelaget er ikke ansvarlig for endringer som gjøres uten at styret har godkjent disse.

Det er ikke tillatt å drive ervervsmessig virksomhet fra garasjen. Med dette forstås lagring av varer, utstyr o.l. for salg. Det er heller ikke tillatt å oppbevare gjenstander, væsker o.l. i garasjen utover de mengder som er godkjent i forskrifter av Oslo Brannvesen. Styret skal til enhver tid ha adgang til garasjene og kunne foreta de nødvendige kontroller. Medlemmene skal påse at garasjene er såpass ryddige at det ikke gir grobunn for skadedyr.


§ 15. Årsmøtet

Årsmøtet er øverste myndighet i Garasjelaget. Medlemmene har stemmerett. Det er tillatt med en fullmakt.

Innkalling og ledelse av årsmøtet 

Ordinært årsmøte skal av holdes innen utgangen av april måned. Årsmøtet skal avholdes i Oslo.

Ethvert medlem har rett til å fremme saker til behandling. Forslaget skal være skriftlig begrunnet. For å sikre en forsvarlig behandling skal forslag til ordinært årsmøte være datert og sendt styret senest 10. januar. Styret skal utarbeide en anbefaling til vedtak der det er mulig. Innkalling til årsmøtet med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett og forslag til honorarer sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. For øvrig gjelder samvirkelovens § 47.

Styreleder åpner årsmøtet.

I ordinært årsmøte skal følgende dagsorden følges:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap med disponering av resultat, og budsjett med fastsettelse av leie for kommende år.

6. Innkomne forslag til behandling

7. Valg av styre og revisor

8. Fastsettelse av honorarer og godtgjørelser

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 10 % av medlemmene krever det. Innkallingen skal være medlemmene i hende senest 8 dager før møtet avholdes. I ekstraordinært årsmøte behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.


§ 16. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet (ordinært eller ekstraordinært).


§ 17. Oppløsning

Dersom myndighetene ikke har truffet andre vedtak, kan oppløsning av Garasjelaget skje etter følgende retningslinjer:

1. Beslutning om oppløsning kan skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

2. For gyldig vedtak om oppløsning kreves det at 2/3 av de frammøtte medlemmene stemmer for oppløsning. Dersom dette kravet er oppfylt, men antall stemmer for oppløsning er mindre enn 2/3 av samtlige registrerte medlemmer med stemmerett, skal saken tas opp på nytt årsmøte innen 3 måneder, men ikke før etter 1 måned etter første gangs behandling.

3. Ved annen gangs behandling i årsmøte kreves det at 2/3 av de frammøtte medlemmene stemmer for oppløsning.

4. Det årsmøtet som fatter endelig vedtak om oppløsning, velger avviklingsstyre.

5. Nettoformuen fordeles medlemmene etter siste 3 - tre - års samhandling med Garasjelaget.

Med samhandling menes innbetalt årsavgift for garasje.

Om Garasjelaget

lagt inn 26. aug. 2013, 13:57 av Abellund borettslag   [ oppdatert 19. mar. 2020, 14:19 ]

Oppdatering 19.3.20:
Grunnet korona vil årsmøtet i garasjelaget bli avhold på et senere tidspunkt


Samtidig med byggingen av borettslagets boliger tidlig på sekstitallet, ble det også bygget noen garasjer. Det er senere bygget flere garasjer, men det har aldri blitt like mange garasjer som andelsenheter i borettslaget. Borettslaget har 254 andelsenheter / andelseiere.

På generalforsamlingen i borettslaget den 27.1. 1966 var en av sakene: Forslag til driftsform av borettslagets garasjer. Det var 2 forslag som ble vurdert. Et hvor det i praksis ville bli en komité i borettslaget som skulle drifte garasjene og et hvor det skulle etableres et eget organ som skulle drifte garasjene. Det siste forslaget ble vedtatt med 60 % av stemmene, og organet fikk navnet: Garasjelaget for Abellund Borettslag.

Garasjelaget for Abellund borettslag overtok driften av garasjene fra 1.1. 1966. Tiden før dette ble ansett å være en anleggsperiode. En del av forutsetningene i driftingen av garasjene, var at det skulle med jevne mellomrom sendes redegjørelser til borettslagets styre om drift og økonomi. Tvistespørsmål skulle avgjøres i borettslagets generalforsamling. Garasjene er bygget på eiendommen til borettslaget, som eies i fellesskap av alle 254 andelseiere. Garasjelagets andelseiere eller organ betaler ingen leie til borettslaget for den del av eiendommen som garasjene benytter.

Garasjelaget er et eget selvstendig samvirkeforetak.

Styreleder
Gianni Feraco
97057774 / gianni.feraco(a)gmail.com

Kasserer:
Atle Strøm
91139525 / atle.strom(a)vegvesen.no

Styremedlem
Jan Erik Andresen / jan-erik.a(a)live.no

Styremedlem
Ann-Charlotte Guhnfeldt
99250830 / ann.charlotte.guhnfeldt(a)runbox.no

Varamedlem:
Alessandro Sabattini

Valgkomite:
Egil Gundersen
90866779 / eggunder(a)online.no

1-4 of 4