Utvide kjellervindu i lettbetong rekkehus

Noen ønsker å utvide kjellervindu på lettbetong rekkehus slik at man oppnår rømmningsvei. Styret gjør oppmerksom på at alle slike endringer skal det søkes om til styret før arbeidet starter. Styret har lagt følgende retningslinjer til grunn ved behandling av slike saker.

Vindu mot inngangsparti:

Opprinnelige bredde på vindu skal beholdes.Opprinnelig arkitektonisk uttrykk skal beholdes, dette betyr inndeling med midtstolpe skal beholdes. Det finnes flere løsninger for dette på markedet, enten i form av to delt vindu (se bilde), skåtet midtstolpe som enkelt demonteres dersom vinduet skal benyttes som rømningsvei, eller "falsk" midtstolpe.

Vindu mot stueparti:

Opprinnelig bredde kan reduseres. Det er ønskelig at det opprinnelige arkitektonisk uttrykk skal beholdes, dette betyr inndeling med midtstolpe. Men gitt at vindu vender inn mot "egen" hage vil man ikke pålegge dette.

Som utgangspunkt skal alle kjellervindu som utvides ha lyskasse. Styret kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra dette kravet dersom terrenget gjør at dette ikke er nødvendig. Vedlikeholdsansvar for lyskasse er andelseiers ansvar. Lyskassen bør stikke minst 50mm over terreng, slik at overvann ikke renner ned i lyskassen. Rundt lysgravene må det være drenering på tilsvarende måte som for huset. Dreneringen rundt og under lysgraven må stå i forbindelse med dreneringen rundt huset, slik at det ikke samler seg vann i eller under lysgraven. Bunnen i lyskassen må renses så ikke løv o.l. tetter drenering.

Nivåforskjeller på mer enn 0,5 meter i nærheten av der folk går må beskyttes med rekkverk med høyde minst 1 meter, alternativt sikres med rist eller dekk.

Alt arbeid skal utføres på forskriftsmessig måte.