Bodstandard

Borettslaget vedtok på generalforsamlingen den 6. mai 2015 egne vedtektsbestemmelser som gjelder for oppsetting av bod. Disse fremkommer av borettslagets vedtekter §5-3(8):

«Bod i tilknytning til rekkehusleiligheter i tre og lettbetong tillates satt opp av andelseier såfremt skriftlig samtykke fra borettslagets styre foreligger.

Bod skal bygges basert på tegning, standard og beskrivelse («bodstandarden») fastsatt av borettslagets styre.

Bod tillates kun oppsatt innenfor leilighetens byggelinje slik det fremkommer av plankartet for borettslaget http://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart og bestemmelsene i reguleringsplan V210203, § 2, pkt. 3. Utbygde leiligheter har ikke anledning til å sette opp bod der tilbygg allerede tangerer byggelinjen.

Oppføring av bod bekostes og besørges av andelseier. Utførelsen skal være iht. bodstandarden, og oppføringen skal være av god håndverksmessig kvalitet. Tilsvarende skal vedlikeholdet besørges og bekostes av andelseier, med unntak av maling av utvendig panel/kledning ifbm. planlagt vedlikehold/maling av fasader som utføres i regi av borettslaget.

Skader på borettslagets eiendom som skyldes boden, skal erstattes av andelseier.

Eventuelle forringelse av kledning som skyldes skade eller vedlikeholdsetterslep etter tidligere bod skal utbedres før ny bod kan godkjennes oppført, jf. vedtektene 5-3(7).

Ved behov for graving i grunnen i tilknytning til huset, f.eks. ved skifte av drenering, utskiftning eller brudd på rør og kabler, det være seg ved skade eller vedlikehold i regi av borettslaget, skal riving av boden besørges og bekostes av andelseier slik at reparasjon eller vedlikehold kan finne sted uten unødig forsinkelse.

Tilbygg i henhold til reguleringsplanen, har prioritet ved eventuell konflikt mellom bod og tilbygg.»

Hvem kan bygge bod?

Det er kun leiligheter i rekkehus av tre og «lettbetong» som har anledning til å sette opp bod på inngangssiden i tilknytning til boligen.

I henhold til byggsaksforskriften §4.1 b. kan oppsett av mindre tilbygg (f.eks bod) som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m², nå gjøres uten søknad eller tillatelse fra plan og bygningsetaten.

Dette fordrer at boden plasseres innenfor den regulerte byggelinjen på inngangssiden, som betyr at boden blir maksimalt på ca. 6 – 7 m².

Det er viktig å merke seg at leiligheter som allerede er utbygget på inngangssiden, ikke har anledning til å sette opp bod.

For tilgang til plankart som viser innregulert byggelinje på inngangssiden, se plan- og bygningsetatens nettsider.

Søknad til styret

Andelseiere som vurderer å sette opp bod må først søke styret.

Før arbeid med oppsett av bod kan påbegynnes, må samtykke foreligge, iht. borettslagets vedtekter §§ 5-3(1) og 5-3(8). Styret vil ved vurdering av en slik søknad ta rimelig hensyn til hva de nærmeste berørte naboer mener om den påtenkte forandring. I tilfeller der oppsett av bod og byggetiltaket vil berøre de nærmeste naboers private hagedeler, enten midlertidig eller permanent, skal disse varsles særskilt og i god tid i forkant. I slike tilfeller forutsetter styret at nødvendig samtykke fra berørte naboer er innhentet. Slikt samtykke skal vedlegges søknaden til styret.

Krav til brannmotstand

Det er også viktig å merke seg at boder som bygges inntil fasade er en del av boligen og den bruksenhet boligen utgjør. Kravet til brannmotstand mellom bruksenheter i denne type bebyggelse er EI30. Alle bygningsdeler som er nærmere annen bruksenhet enn 8 meter, må derfor brannsikres i henhold til krav i TEK10 § 11.8.

Dette betyr at både tak og vegger må bygges brannsikre. Unntaket er front og endevegg på gavlsiden for endeleiligheter der avstand til annen bruksenhet vil overstige 8 meter.

Utførelse

Bakteppet her er at vi må følge de samme føringer og arkitektoniske krav som Plan og bygningsetaten påla borettslaget når bebyggelsesplanen med de fastsatte tilbyggsløsninger ble godkjent i 2003.

Dette betyr at vi må ta hensyn til eksisterende bebyggelseskarakter, det vil si samme type utvendig kledning som husene for øvrig. Bodene må derfor utføres med liggende kledning i front av bod og at dør også utføres med liggende kledning slik at den synes minst mulig og går i ett med frontveggen.

Stående kledning på bodens endevegg lik som ende/gavlvegger på husene for øvrig. Det blir kun synlig endevegg i fall det settes opp bod på hver ende av rekken eller der en tilstøtende leilighet ikke skal ha bod for de øvrige leilighetene som ikke har gavlvegg.

Tilsvarende som for tilbygg må bodtak på langfasaden gis et slakt skrånende pulttak som ikke bryter med hovedtaket, lik som vinkelen på taket over inngangspartiene.

Når det gjelder lettbetonghus må beslaget som vist på tegning detaljsnitt vegg-tak, tilsluttes lettbetongveggen vha. et spor som freses inn lettbetongveggen mot inngangspartiet.

Bod og boddør skal males i samme farge som husets farge. Takutspring males i farge S7502Y.

Renner og beslag og nedløp skal være i sort utførelse, lik som på husene for øvrig.