Felles plan for utbyggning

Publiseringsdato: 14.nov.2011 14:37:18

Ing. Bjørn Smith har i samarbeid med borettslagets styre utarbeidet en samlet plan for utbygging av borettslagets 4-mannsboliger og rekkehus. Planen er godkjent som mindre vesentlig endring av bebyggelsesplanen.

Planen er utarbeidet av ingeniør Bjørn Smith i henhold til vedtak i saken på borettslagets styremøter. Det er tatt hensyn til eksisterende bebyggelseskarakter, det vil si, samme typer vinduer, utvendig kledning samt andre detaljer. Tilbygg på gavl skal ha samme takvinkel og møneretning som eksisterende bygning. Tilbygg på langfasaden gis et slakt skrånende pulttak som ikke bryter med hovedtaket. Eventuelle nye balkongrekkverk skal ha samme utførelse som eksisterende rekkverk.

Tekniske forskrifters krav vedrørende sikkerhet ved brann, skal følges med hensyn til avstander, vindusplasseringer, brannklassifiserte vegger etc.

De vertikaldelte rekkehusene kan bygges ut i første etasje, 2,5 m ut fra langvegg på eksisterende bygning. Hva angår de horisontaldelte boligene, er påbyggingen i annen etasje avhengig av at første etasje også bygges ut.

Det antatt beste utbyggingsalternativet for noen av disse bygg, er tilbygg på eksisterende gavlvegger der dette er mulig av hensyn til tomtesituasjonen.

De leilighetene som tillates utbygget på gavlvegg, kan ikke utbygges på langfasaden.