Varmepumpe

Retningslinjer for installasjon av varmepumpe

1. Søknad til styret før installasjon

a. Før installasjon skal leverandøren gjennomføre en befaring hjemme hos beboer, hvor leverandøren av varmepumpen basert på retningslinjene skal komme med en anbefaling for plassering av utedel og hvilken type pumpe som bør velges.

b. Søknad om installasjon med informasjon fra leverandør sendes styret. Installasjon kan ikke påbegynnes før styret har godkjent søknaden og retningslinjene er signert av andelseier.

c. Søknaden skal inneholde angivelse av plassering av utedel og rørføring på målbar skisse, varmepumpemodell, utvendig lydnivå (dB (A)) og installatør.

d. Det er kun tillatt med en utedel per andel.


2. Spesifikasjon av varmepumpe, plassering, bruk mv.

a. Støy fra varmepumper kan være roten til nabokrangler og irritasjon. Husk at det er du som velger å anskaffe varmepumpe – ikke naboen. Der naboer sjeneres av støy og vibrasjoner fra varmepumpens utedel, plikter pumpens eier å besørge og bekoste nødvendige tiltak for å redusere dette.

b. Det må velges en varmepumpe tilpasset norske forhold. Lydnivået fra utedelen skal ikke overstige 50 dB(A). Pumpen kan med fordel ha såkalt «nattmodus» som ytterligere reduserer støy fra utedelen på nattestid.

c. Varmepumpen skal dimensjoneres i forhold til leilighetens areal.

d. Varmepumpens utedel skal fortrinnsvis monteres med braketter på grunnmur eller et bakkestativ for å redusere mulig støy. Avvikende plassering skal godkjennes. Utedelen bør ikke monteres direkte på trevegg. Kompressoren i utedelen avgir vibrasjon under drift – og disse vibrasjonene kan forplante seg i husveggen dersom den er montert direkte på veggen.

e. Der montering på grunnmur eller bakkestativ ikke er mulig, skal det benyttes spesielle vibrasjonsdempere beregnet for montering på trevegg, som hindrer at vibrasjoner overføres til fasaden. Vibrasjonsdempere kan med fordel også benyttes på braketter til grunnmur og bakkestativ.

f. For rekkehus i tre skal utedelen plasseres på inngangssiden, med mindre boligen er bygget ut på inngangssiden og utedelen kommer i konflikt med stikkveien.

g. For rekkehus i lettbetong skal utedelen plasseres på grunnmur på hagesiden og monteres lengst mulig fra naboers soveromsvinduer og ca. 40-50 cm over bakken.

h. For rekkehusene der det ligger til rette, skal utedelen plasseres på gavlvegg om slik plassering er mer gunstig med hensyn til støy for naboer.

i. For 4M-boliger skal utedelen enten plasseres i nisjen på baksiden av trappeløpet utvendig, alternativt på veranda. Skal det tas hull til rørføringen i verandafasaden som ble rehabilitert og etterisolert i perioden 2017-2019 med bla. ny vindsperre, må det tas særskilt hensyn til tetting av rørgjennomføringen og benyttes mansjett.

j. Utedelen må plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av kondensvann, eventuelt må kondensvann ledes bort. Kondensvann skal ikke ledes til stikkvei.

k. Eventuelle avløpsrør må frostsikres med selvregulerende varmekabel.

l. Utvendig rørføring skal begrenses til et minimum. Alle rør på yttervegg skal legges i rørkanaler.

Rørføringen skal angis og illustreres med bilde eller tegning av god kvalitet på søknaden til styret.

m. Utedelen skal kasses inn i tre og males i husets farger. Kassen skal også ha front. Taket skal ikke være i blikk.


3. Installasjon og service

a. Installasjon skal kun gjøres av fagfolk sertifisert av Norsk Varmepumpeforening eller en norsk importør. Montørens installatørbevis må kunne fremvises.

b. Installatør og firma skal være F-gass sertifisert.

c. Både kjøp og installasjon skal gjøres av samme firma for å forenkle prosessen ved eventuelle feil.

d. Varmepumpen skal være levert av forhandler som er godkjent av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP godkjent forhandler).

e. Forhandler skal bekrefte å ha tilgang på reservedeler og eget serviceapparat.

f. Andelseier har ansvar for at det utføres nødvendig service på varmepumpen.


4. Vedlikehold, fjerning, salg av andel mv.

a. Andelseier er ansvarlig for vedlikeholdskostnader.

b. Hvis varmepumpen fjernes, skal eventuelle sår og inngrep på bygning utbedres av andelseier

c. Ved salg av boligen er andelseier forpliktet til å videreformidle disse retningslinjene til kjøper.

d. Ved reparasjoner eller vedlikehold på bygningsmassen som medfører at utedel og rørføringer må demonteres, må andelseier selv bekoste evt. demontering samt remontering av varmepumpen og tilhørende rørføringer, jf. vedtektene 5-2 (5).


5. Brudd på retningslinjene

a. Brudd på disse retningslinjene anses som et brudd på andelseiers forpliktelse ovenfor borettslaget jf. vedtektene punkt 7-1. Styret kan vedta fjerning av varmepumpen og utbedring av inngrep for andelseiers regning hvis retningslinjene ikke følges.